Fundusze inwestycyjne to z najbardziej powszechne produkty, służące do pomnażania oszczędności. Najbardziej popularne kategorie:

Fundusz Akcji

Fundusz Akcji przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym

Fundusz Obligacji

Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju obligacje i nastawiony jest na stały wzrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji.

Fundusze rynku pieniężnego

Inwestują one w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli w bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne itp. W tych funduszach nie ma wahań cen, ale uzyskiwany w nich dochód jest niższy.